MSI là gì? Nghĩa của từ msi

MSI là gì?

MSI“Micro-Star International” trong tiếng Anh.

MSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSI“Micro-Star International”.

Micro-Star International: Micro-Star International.

Một số kiểu MSI viết tắt khác:

Multispectral imagery: Hình ảnh đa phương diện.

Giải thích ý nghĩa của MSI

MSI có nghĩa “Micro-Star International”, dịch sang tiếng Việt là “Micro-Star International”.