MSIE là gì? Nghĩa của từ msie

MSIE là gì?

MSIE“Microsoft Internet Explorer” trong tiếng Anh.

MSIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSIE“Microsoft Internet Explorer”.

Microsoft Internet Explorer: Microsoft Internet Explorer.

Một số kiểu MSIE viết tắt khác:

Master of Science in Industrial Engineering: Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của MSIE

MSIE có nghĩa “Microsoft Internet Explorer”, dịch sang tiếng Việt là “Microsoft Internet Explorer”.