MSLP là gì? Nghĩa của từ mslp

MSLP là gì?

MSLP“Mean Sea Level Pressure” trong tiếng Anh.

MSLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSLP“Mean Sea Level Pressure”.

Mean Sea Level Pressure: Áp suất mực nước biển trung bình.

Giải thích ý nghĩa của MSLP

MSLP có nghĩa “Mean Sea Level Pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp suất mực nước biển trung bình”.