MSME là gì? Nghĩa của từ msme

MSME là gì?

MSME“Micro, Small and Medium Entrepreneur” trong tiếng Anh.

MSME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSME“Micro, Small and Medium Entrepreneur”.

Micro, Small and Medium Entrepreneur: Doanh nhân siêu nhỏ, vừa và nhỏ.

Một số kiểu MSME viết tắt khác:

Ministry of Small and Medium Enterprises: Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Micro and SME: Micro và SME.

Master of Science in Medical Ethics: Thạc sĩ Khoa học về Đạo đức Y tế.

Master of Science in Mechanical Engineering: Thạc sĩ Khoa học Cơ khí.

Giải thích ý nghĩa của MSME

MSME có nghĩa “Micro, Small and Medium Entrepreneur”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nhân siêu nhỏ, vừa và nhỏ”.