MSO là gì? Nghĩa của từ mso

MSO là gì?

MSO“Multiple System Operator” trong tiếng Anh.

MSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSO“Multiple System Operator”.

Multiple System Operator: Nhiều nhà điều hành hệ thống.

Giải thích ý nghĩa của MSO

MSO có nghĩa “Multiple System Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều nhà điều hành hệ thống”.