MSSA là gì? Nghĩa của từ mssa

MSSA là gì?

MSSA“Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus” trong tiếng Anh.

MSSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSSA“Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus”.

Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus nhạy cảm với methicillin.
Tên của một chủng vi khuẩn, thường gây ra nhiễm trùng da.

Một số kiểu MSSA viết tắt khác:

Member of the Order of the Star of South Africa: Thành viên của thứ tự của ngôi sao Nam Phi.

Military Selective Service Act: Đạo luật nghĩa vụ quân sự tuyển chọn.

Military-style semi-automatic: Bán tự động kiểu quân đội.

Mind Sports South Africa: Mind Sports Nam Phi.

Montreal Student Space Associations: Hiệp hội không gian sinh viên Montreal.

Giải thích ý nghĩa của MSSA

MSSA có nghĩa “Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus”, dịch sang tiếng Việt là “Staphylococcus aureus nhạy cảm với methicillin”.