MST là gì? Nghĩa của từ mst

MST là gì?

MST“Madison Symmetric Torus” trong tiếng Anh.

MST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MST“Madison Symmetric Torus”.

Madison Symmetric Torus: Madison đối xứng Torus.

Một số kiểu MST viết tắt khác:

Mountain Standard Time: Giờ chuẩn miền núi.
UTC-7 giờ.

Giải thích ý nghĩa của MST

MST có nghĩa “Madison Symmetric Torus”, dịch sang tiếng Việt là “Madison đối xứng Torus”.