MTA là gì? Nghĩa của từ mta

MTA là gì?

MTA“Metropolitan Transportation Authority” trong tiếng Anh.

MTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTA“Metropolitan Transportation Authority”.

Metropolitan Transportation Authority: Cơ quan Giao thông Đô thị.

Giải thích ý nghĩa của MTA

MTA có nghĩa “Metropolitan Transportation Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Giao thông Đô thị”.