MTR là gì? Nghĩa của từ mtr

MTR là gì?

MTR“Main and Tail Rotor” trong tiếng Anh.

MTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTR“Main and Tail Rotor”.

Main and Tail Rotor: Rotor chính và đuôi.
loại trực thăng.

Một số kiểu MTR viết tắt khác:

Mass Transit Railway: Mass Transit Railway.
hệ thống tàu điện ngầm Hồng Kông.

Military-Technological Revolution: Cách mạng Công nghệ-Quân sự.

Giải thích ý nghĩa của MTR

MTR có nghĩa “Main and Tail Rotor”, dịch sang tiếng Việt là “Rotor chính và đuôi”.