MTTQ là gì? Nghĩa của từ mttq

MTTQ là gì?

MTTQ“Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.

MTTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTTQ“Mặt trận Tổ quốc”.

Mặt trận Tổ quốc.

Giải thích ý nghĩa của MTTQ

MTTQ có nghĩa “Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.