MTTQVN là gì? Nghĩa của từ mttqvn

MTTQVN là gì?

MTTQVN“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong tiếng Việt.

MTTQVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTTQVN“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của MTTQVN

MTTQVN có nghĩa “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong tiếng Việt.