MTU là gì? Nghĩa của từ mtu

MTU là gì?

MTU“Tankovei Mostoukladchik” trong tiếng Anh.

MTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTU“Tankovei Mostoukladchik”.

Tankovei Mostoukladchik: Tankovei Mostoukladchik.
Tiếng Nga Танковый Мостоукладчик, "Lớp cầu xe tăng".

Giải thích ý nghĩa của MTU

MTU có nghĩa “Tankovei Mostoukladchik”, dịch sang tiếng Việt là “Tankovei Mostoukladchik”.