MTV là gì? Nghĩa của từ mtv

MTV là gì?

MTV“MainosTeleVisio” trong tiếng Anh.

MTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTV“MainosTeleVisio”.

MainosTeleVisio: MainosTeleVisio.
công ty truyền hình thương mại Phần Lan.

Một số kiểu MTV viết tắt khác:

Music TeleVision: Chương trình âm nhạc.

Giải thích ý nghĩa của MTV

MTV có nghĩa “MainosTeleVisio”, dịch sang tiếng Việt là “MainosTeleVisio”.