MTWS là gì? Nghĩa của từ mtws

MTWS là gì?

MTWS“MAGTF Tactical Warfare System” trong tiếng Anh.

MTWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTWS“MAGTF Tactical Warfare System”.

MAGTF Tactical Warfare System: Hệ thống tác chiến chiến thuật MAGTF.

Giải thích ý nghĩa của MTWS

MTWS có nghĩa “MAGTF Tactical Warfare System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tác chiến chiến thuật MAGTF”.