MU là gì? Nghĩa của từ mu

MU là gì?

MU“Mauritius” trong tiếng Anh.

MU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MU“Mauritius”.

Mauritius: Mauritius.
mã ISO 3166.

Một số kiểu MU viết tắt khác:

Oman: Oman.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Muscat.

Giải thích ý nghĩa của MU

MU có nghĩa “Mauritius”, dịch sang tiếng Việt là “Mauritius”.