MUA là gì? Nghĩa của từ mua

MUA là gì?

MUA“Meritorious Unit Award” trong tiếng Anh.

MUA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUA“Meritorious Unit Award”.

Meritorious Unit Award: Giải Đơn vị xuất sắc.

Một số kiểu MUA viết tắt khác:

Military Utility Assessment: Đánh giá Tiện ích Quân sự.

Giải thích ý nghĩa của MUA

MUA có nghĩa “Meritorious Unit Award”, dịch sang tiếng Việt là “Giải Đơn vị xuất sắc”.