MUR là gì? Nghĩa của từ mur

MUR là gì?

MUR“Mauritius rupee” trong tiếng Anh.

MUR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUR“Mauritius rupee”.

Mauritius rupee: Rupee Mauritius.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MUR

MUR có nghĩa “Mauritius rupee”, dịch sang tiếng Việt là “Rupee Mauritius”.