MUS là gì? Nghĩa của từ mus

MUS là gì?

MUS“Mauritius” trong tiếng Anh.

MUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUS“Mauritius”.

Mauritius: Mauritius.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của MUS

MUS có nghĩa “Mauritius”, dịch sang tiếng Việt là “Mauritius”.