MWR là gì? Nghĩa của từ mwr

MWR là gì?

MWR“Morale, Welfare, and Recreation” trong tiếng Anh.

MWR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWR“Morale, Welfare, and Recreation”.

Morale, Welfare, and Recreation: Tinh thần, Phúc lợi và Giải trí.

Giải thích ý nghĩa của MWR

MWR có nghĩa “Morale, Welfare, and Recreation”, dịch sang tiếng Việt là “Tinh thần, Phúc lợi và Giải trí”.