MWTB là gì? Nghĩa của từ mwtb

MWTB là gì?

MWTB“Mounted Warfare Test Bed” trong tiếng Anh.

MWTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWTB“Mounted Warfare Test Bed”.

Mounted Warfare Test Bed: Giường thử nghiệm tác chiến gắn.

Giải thích ý nghĩa của MWTB

MWTB có nghĩa “Mounted Warfare Test Bed”, dịch sang tiếng Việt là “Giường thử nghiệm tác chiến gắn”.