MYA là gì? Nghĩa của từ mya

MYA là gì?

MYA“Burmese language” trong tiếng Anh.

MYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MYA“Burmese language”.

Burmese language: Tiếng Miến Điện.
mã ISO 639-2.

Một số kiểu MYA viết tắt khác:

Million years ago: Triệu năm trước.

Giải thích ý nghĩa của MYA

MYA có nghĩa “Burmese language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Miến Điện”.