MYR là gì? Nghĩa của từ myr

MYR là gì?

MYR“Malaysian ringgit” trong tiếng Anh.

MYR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MYR“Malaysian ringgit”.

Malaysian ringgit: Ringgit Malaysia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MYR

MYR có nghĩa “Malaysian ringgit”, dịch sang tiếng Việt là “Ringgit Malaysia”.