MYT là gì? Nghĩa của từ myt

MYT là gì?

MYT“Mayotte” trong tiếng Anh.

MYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MYT“Mayotte”.

Mayotte: Mayotte.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MYT

MYT có nghĩa “Mayotte”, dịch sang tiếng Việt là “Mayotte”.