MZ là gì? Nghĩa của từ mz

MZ là gì?

MZ“Mach-Zehnder” trong tiếng Anh.

MZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MZ“Mach-Zehnder”.

Mach-Zehnder: Mach-Zehnder.
giao thoa kế.

Một số kiểu MZ viết tắt khác:

Magnetic Azimuth: Phương vị từ tính.

Move, Zig: Di chuyển, Zig.
Zero Wing.

Mozambique: Mozambique.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của MZ

MZ có nghĩa “Mach-Zehnder”, dịch sang tiếng Việt là “Mach-Zehnder”.