N/T là gì? Nghĩa của từ n/t

N/T là gì?

N/T“No Text” trong tiếng Anh.

N/T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N/T“No Text”.

No Text: Không có văn bản.

Giải thích ý nghĩa của N/T

N/T có nghĩa “No Text”, dịch sang tiếng Việt là “Không có văn bản”.