NAACP là gì? Nghĩa của từ naacp

NAACP là gì?

NAACP“National Association for the Advancement of Colored People” trong tiếng Anh.

NAACP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAACP“National Association for the Advancement of Colored People”.

National Association for the Advancement of Colored People: Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu.

Giải thích ý nghĩa của NAACP

NAACP có nghĩa “National Association for the Advancement of Colored People”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu”.