NAAK là gì? Nghĩa của từ naak

NAAK là gì?

NAAK“Nerve Agent Antidote Kit” trong tiếng Anh.

NAAK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAAK“Nerve Agent Antidote Kit”.

Nerve Agent Antidote Kit: Bộ công cụ giải độc chất độc thần kinh.

Giải thích ý nghĩa của NAAK

NAAK có nghĩa “Nerve Agent Antidote Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ công cụ giải độc chất độc thần kinh”.