NADPH là gì? Nghĩa của từ nadph

NADPH là gì?

NADPH“Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate” trong tiếng Anh.

NADPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NADPH“Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate”.

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phốt phát.
Tên của một đồng yếu tố được sử dụng trong các phản ứng đồng hóa, liên quan đến lĩnh vực sinh học, mà có thể nói đến là tế bào.

Giải thích ý nghĩa của NADPH

NADPH có nghĩa “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate”, dịch sang tiếng Việt là “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phốt phát”.