NAFTA là gì? Nghĩa của từ nafta

NAFTA là gì?

NAFTA“North American Free Trade Agreement” trong tiếng Anh.

NAFTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAFTA“North American Free Trade Agreement”.

North American Free Trade Agreement: Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NAFTA

NAFTA có nghĩa “North American Free Trade Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ”.