NAICS là gì? Nghĩa của từ naics

NAICS là gì?

NAICS“North American Industry Classification System” trong tiếng Anh.

NAICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAICS“North American Industry Classification System”.

North American Industry Classification System: Hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NAICS

NAICS có nghĩa “North American Industry Classification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ”.