NANP là gì? Nghĩa của từ nanp

NANP là gì?

NANP“North American Numbering Plan” trong tiếng Anh.

NANP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NANP“North American Numbering Plan”.

North American Numbering Plan: Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ.
điện thoại.

Giải thích ý nghĩa của NANP

NANP có nghĩa “North American Numbering Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ”.