NARA là gì? Nghĩa của từ nara

NARA là gì?

NARA“National Archives and Records Administration” trong tiếng Anh.

NARA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARA“National Archives and Records Administration”.

National Archives and Records Administration: Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NARA

NARA có nghĩa “National Archives and Records Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia”.