NASA là gì? Nghĩa của từ nasa

NASA là gì?

NASA“National Aeronautics and Space Administration” trong tiếng Anh.

NASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASA“National Aeronautics and Space Administration”.

National Aeronautics and Space Administration: Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia.

Một số kiểu NASA viết tắt khác:

North American Saxophone Alliance: Liên minh Saxophone Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NASA

NASA có nghĩa “National Aeronautics and Space Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia”.