NASED là gì? Nghĩa của từ nased

NASED là gì?

NASED“National Association of State Election Directors” trong tiếng Anh.

NASED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASED“National Association of State Election Directors”.

National Association of State Election Directors: Hiệp hội Quốc gia của các Giám đốc Bầu cử Tiểu bang.

Giải thích ý nghĩa của NASED

NASED có nghĩa “National Association of State Election Directors”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Quốc gia của các Giám đốc Bầu cử Tiểu bang”.