NASS là gì? Nghĩa của từ nass

NASS là gì?

NASS“National Association of Secretaries of State” trong tiếng Anh.

NASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASS“National Association of Secretaries of State”.

National Association of Secretaries of State: Hiệp hội thư ký quốc gia của tiểu bang.

Giải thích ý nghĩa của NASS

NASS có nghĩa “National Association of Secretaries of State”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thư ký quốc gia của tiểu bang”.