NATO là gì? Nghĩa của từ nato

NATO là gì?

NATO“National Association of Theatre Owners” trong tiếng Anh.

NATO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NATO“National Association of Theatre Owners”.

National Association of Theatre Owners: Hiệp hội các chủ sở hữu nhà hát quốc gia.

Một số kiểu NATO viết tắt khác:

North Atlantic Treaty Organization: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của NATO

NATO có nghĩa “National Association of Theatre Owners”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các chủ sở hữu nhà hát quốc gia”.