NAUKMA là gì? Nghĩa của từ naukma

NAUKMA là gì?

NAUKMA“National University of Kyiv-Mohyla Academy” trong tiếng Anh.

NAUKMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAUKMA“National University of Kyiv-Mohyla Academy”.

National University of Kyiv-Mohyla Academy: Học viện Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla.

Giải thích ý nghĩa của NAUKMA

NAUKMA có nghĩa “National University of Kyiv-Mohyla Academy”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla”.