NAV là gì? Nghĩa của từ nav

NAV là gì?

NAV“Navigation” trong tiếng Anh.

NAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAV“Navigation”.

Navigation: Dẫn đường.

Một số kiểu NAV viết tắt khác:

Navajo language: Ngôn ngữ Navajo.
mã ISO 639-2: nav.

Giải thích ý nghĩa của NAV

NAV có nghĩa “Navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Dẫn đường”.