NCS là gì? Nghĩa của từ ncs

NCS là gì?

NCS“Nghiên cứu sinh” trong tiếng Việt.

NCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCS“Nghiên cứu sinh”.

Nghiên cứu sinh.

Giải thích ý nghĩa của NCS

NCS có nghĩa “Nghiên cứu sinh” trong tiếng Việt.