NDT là gì? Nghĩa của từ ndt

NDT là gì?

NDT“Nhân dân tệ” trong tiếng Việt.

NDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NDT“Nhân dân tệ”.

Nhân dân tệ.

Giải thích ý nghĩa của NDT

NDT có nghĩa “Nhân dân tệ” trong tiếng Việt.