NĐT là gì? Nghĩa của từ nđt

NĐT là gì?

NĐT“Nhà đầu tư” trong tiếng Việt.

NĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NĐT“Nhà đầu tư”.

Nhà đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của NĐT

NĐT có nghĩa “Nhà đầu tư” trong tiếng Việt.