NĐVN là gì? Nghĩa của từ nđvn

NĐVN là gì?

NĐVN“Người đẹp Việt Nam” trong tiếng Việt.

NĐVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NĐVN“Người đẹp Việt Nam”.

Người đẹp Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của NĐVN

NĐVN có nghĩa “Người đẹp Việt Nam” trong tiếng Việt.