NEG là gì? Nghĩa của từ neg

NEG là gì?

NEG“Negative” trong tiếng Anh.

NEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NEG“Negative”.

Negative: Phủ định.

Một số kiểu NEG viết tắt khác:

Nordtank Energy Group: Tập đoàn năng lượng Nordtank.

Non Evaporable Getters: Người nhận không bay hơi.

Net Energy Gain: Tăng năng lượng ròng.

National Energy Guarantee: Đảm bảo năng lượng quốc gia.

Non-Evaporable Getter: Getter không bay hơi.

New Economic Geography: Địa lý kinh tế mới.

New Environmental Governance: Quản trị môi trường mới.

Nanocomposite Electrical Generators: Máy phát điện nanocomposite.

Non Evaporable Getter: Getter không bay hơi.

National Eyecare Group: Nhóm chăm sóc mắt quốc gia.

National Emergency Grants: Trợ cấp khẩn cấp quốc gia.

Network Europe Group: Nhóm mạng châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của NEG

NEG có nghĩa “Negative”, dịch sang tiếng Việt là “Phủ định”.