NEMO là gì? Nghĩa của từ nemo

NEMO là gì?

NEMO“Network Mobility” trong tiếng Anh.

NEMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NEMO“Network Mobility”.

Network Mobility: Mạng di động.

Một số kiểu NEMO viết tắt khác:

Nuclear factor-kappa B Essential Modulator: Yếu tố hạt nhân-kappa B Bộ điều chế cần thiết.

Nucleus for European Modeling of the Ocean: Hạt nhân để xây dựng mô hình đại dương ở châu Âu.

National Emergency Management Organisation: Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.

Next Mars Orbiter: Tàu quỹ đạo sao Hỏa tiếp theo.
NeMO.

National Emergency Management Office: Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.

National Emergency Management Organization: Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.

NF-κB Essential Modifier: Bổ ngữ thiết yếu Nf-κb.

New Millennium Observatory: Đài quan sát thiên niên kỷ mới.
NeMO.

Neutrino Ettore Majorana Observatory: Đài quan sát Neutrino Ettore Majorana.

Naval EarthMap Observer: Người quan sát bản đồ trái đất của hải quân.

Network for the Establishment and Maintenance of Order: Mạng lưới thiết lập và duy trì trật tự.

Network Management of the East: Quản lý mạng của phương Đông.

Giải thích ý nghĩa của NEMO

NEMO có nghĩa “Network Mobility”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng di động”.