NETBEUI là gì? Nghĩa của từ netbeui

NETBEUI là gì?

NETBEUI“NetBIOS Extended User Interface” trong tiếng Anh.

NETBEUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NETBEUI“NetBIOS Extended User Interface”.

NetBIOS Extended User Interface: Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS.
Giao thức mạng được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của NETBEUI

NETBEUI có nghĩa “NetBIOS Extended User Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS”.