NHCSXH là gì? Nghĩa của từ nhcsxh

NHCSXH là gì?

NHCSXH“Ngân hàng Chính sách xã hội” trong tiếng Việt.

NHCSXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHCSXH“Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Ngân hàng Chính sách xã hội.

Giải thích ý nghĩa của NHCSXH

NHCSXH có nghĩa “Ngân hàng Chính sách xã hội” trong tiếng Việt.