NHCTCN là gì? Nghĩa của từ nhctcn

NHCTCN là gì?

NHCTCN“Ngân hàng Công thương Chi nhánh” trong tiếng Việt.

NHCTCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHCTCN“Ngân hàng Công thương Chi nhánh”.

Ngân hàng Công thương Chi nhánh.

Giải thích ý nghĩa của NHCTCN

NHCTCN có nghĩa “Ngân hàng Công thương Chi nhánh” trong tiếng Việt.