NHCTHP là gì? Nghĩa của từ nhcthp

NHCTHP là gì?

NHCTHP“Ngân hàng Công thương Hải Phòng” trong tiếng Việt.

NHCTHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHCTHP“Ngân hàng Công thương Hải Phòng”.

Ngân hàng Công thương Hải Phòng.

Giải thích ý nghĩa của NHCTHP

NHCTHP có nghĩa “Ngân hàng Công thương Hải Phòng” trong tiếng Việt.