NHCTVN là gì? Nghĩa của từ nhctvn

NHCTVN là gì?

NHCTVN“Ngân hàng Công thương Việt Nam” trong tiếng Việt.

NHCTVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHCTVN“Ngân hàng Công thương Việt Nam”.

Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của NHCTVN

NHCTVN có nghĩa “Ngân hàng Công thương Việt Nam” trong tiếng Việt.