NHĐÁ là gì? Nghĩa của từ nhđá

NHĐÁ là gì?

NHĐÁ“Ngân hàng Đông Á” trong tiếng Việt.

NHĐÁ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHĐÁ“Ngân hàng Đông Á”.

Ngân hàng Đông Á.

Giải thích ý nghĩa của NHĐÁ

NHĐÁ có nghĩa “Ngân hàng Đông Á” trong tiếng Việt.